DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
Sedež društva: Partizanski trg 4, 8330 Metlika 

Telefon: +386 7 3060 360 
Mobilni tel.: 051 339 559 

E-pošta: dprm.metlika@gmail.com
Spletna stran: www.dpm-metlika.si 

Davčna številka: 61144550 
TRR: 02994-0253400140
 
  Dejavnosti

za navigacijo uporabite miselni vzorec

 

Dejavnosti DPM

PROSTI ČAS
Društvo prijateljev mladine Metlika skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Spodbuja in koordinira tiste posameznike, organizacije in društva, ki lahko prispevajo k zagotavljanju dobrih pogojev za pripravo in izpeljavo ustreznih programov.

Poleg tega vabimo posameznike, ki so pripravljeni del svojega prostega časa in strokovnega znanja kot prostovoljci nameniti mladim in z njimi ustvarjati oziroma drugače sodelovati pri preživljanju njihovega prostega časa.
Pripravljamo ustvarjalne delavnice skozi vse letne čase s poudarkom na ohranjanju naše kulturne dediščine, različne izlete in druge prireditve. Še posebej poskrbimo za pestre programe med zimskimi, poletnimi in jesenskimi počitnicami. Za boljše medgeneracijsko povezovanje mladi člani tudi sodelujejo z drugimi društvi pri pripravi prireditev in izdelavi likovnih izdelkov. <>

 

PREDŠOLSKA, ŠOLSKA BRALNA ZNAČKA IN BRALNI KLUB V SREDNJI ŠOLI
Bralna značka je slovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in dviga njihovo bralno kulturo. Društvo prijateljev mladine je koordinator tega gibanja v občini Metlika. V sodelovanju z Ljudsko knjižnico in Otroškim vrtcem izvajamo predšolsko bralno značko, ki razvija družinsko branje, z osnovnimi šolami bralno značko v osnovni šoli, ki motivira za branje učence od 1. do 9. razreda in s Srednjo šolo, kjer so prvi na Dolenjskem organizirali bralni klub.

Društvo pomaga pri nabavi motivacijskega materiala za mlade bralce, pri organizaciji zaključnih prireditev za predšolsko, šolsko bralno značko in za bralni klub v Srednji šoli.
Zlate bralce – to so učenci, ki so v vsakem razredu osnovne šole osvojili bralno značko - nagradimo z izletom v Gardaland. Poleg tega jim že nekaj let s pomočjo Društvo bralna značka Slovenije – ZPMS podarjamo tudi komplet dveh, za njih izbranih knjig.
V sodelovanju z vrtcem, osnovnimi in srednjo šolo pripravljamo bralni maraton ob dnevu zlate knjige, s katerim začenjamo bralno sezono v novem šolskem letu.
V tednu otroka pa z Ljudsko knjižnico že tradicionalno organiziramo začetek predšolske bralne značke z zanimivim programom in knjižnim darilom.
<>

HUMANITARNA DEJAVNOST IN LETOVANJA
Društvo prijateljev mladine Metlika zbira in posreduje pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. To dejavnost vodi Komisija za humanitarno dejavnost in letovanja pri DPM. Sestavljajo jo strokovnjaki s področja socialnega varstva, predstavniki društev in vzgojnoizobraževalnih institucij z ustreznimim znanjem, izkušnjami in izobrazbo. Člani komisije redno sodelujejo z vsemi ustreznimi ustanovami v naši občini, regiji oziroma v Sloveniji. Predsednica naše komisije je tudi članica Komisije za humanitarno dejavnost pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
Naša komisija vsako leto načrtuje programe za humanitarno področje, spremlja in strokovno vodi njihovo uresničevanje. Oblikuje in sproti dopolnjuje seznam otrok in družin v naši občini, ki so pomoči potrebni in jim jo nudimo po svojih močeh in zmožnostih, ne glede na članstvo v našem društvu. S posamezniki in družinami se pogovarjamo, jim svetujemo in jih napotimo do ustrezne pomoči. S finančnimi sredstvi sponzorjev in donatorjev, ki se zbirajo v različnih akcijah v okviru naše krovne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije in tudi v DPM Metlika pa neposredno pomagamo prebroditi težave, v katerih se znajdejo. Sodelujemo v vseh humanitarnih akcijah, ki jih vodi Zveza prijateljev ladine Slovenije: Pomežik soncu, Vsi smo bili otroci, Majhen dar za velike radosti, Razpis FIHO, Izimobil, Knjiga znanje – otrokom potovanje, Veseli december z različnimi sponzorji in donatorji in druge).
Finančna sredstva so podarjena izključno za določene namene, zato člani komisije pomagamo in svetujemo družinam pri izbiri ob večjih nakupih, da se sredstva čimbolj koristno uporabijo. To zahteva več dela, se pa tako veliko bolj posvetimo družinam, se z njimi spoznamo, jih spremljamo in tako lahko bolj celovito pomagamo.

Med poletnimi počitnicami organiziramo za otroke iz teh družin pa tudi za samoplačnike letovanje ob morju v Pacugu pri Portorožu v letovišču Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič Rudnik in v gorskem svetu, najpogosteje v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.
Občasno pa vključujemo naše otroke tudi v zimovanje v počitniških domovih naših zvez prijateljev mladine. <>

EVROPA V ŠOLI
Natečaj Evropa v šoli poteka v evropskih državah že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije. Vsako leto sodeluje v njem okoli 500.000 mladih. Namenjen je učencem osnovnih in srednjih šol.

Mladi, vključeni v natečaj, na zanimiv in starostni stopnji primeren način razmišljajo o vprašanjih, ki so skupna vsem Evropejcem. Spoznavajo kulturne, socialne, jezikovne in druge razsežnosti ter možnosti sodelovanja v Evropi in v svetu.
Vključeni v natečaj lahko izražajo svoja mnenja, stališča in zahteve, povezane s problemi in vprašanji vsakoletne izbrane teme, na likovnem, literarnem, fotografskem, raziskovalnem, video in internetnem področju.
Društvo prijateljev mladine koordinira ta natečaj za belokranjsko regijo od šol. leta 1999/2000, ko se je vanj vključila Slovenija. Društvo prijateljev mladine Metlika organizira razstavo del in podelitev priznanj na regijskem nivoju ter izlet vseh nagrajenih na regijskem nivoju na osrednjo slovensko zaključno prireditev natečaja Evropa v šoli, ki je vsako leto 9. maja, na Dan Evrope. Najboljši mladi ustvarjalci so na tej prireditvi med drugim nagrajeni tudi z enotedenskimi aktivnimi počitnicami v Sloveniji, srednješolci pa z udeležbo na mednarodnih taborih v drugih evropskih državah. <>

TEDEN OTROKA
Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je postal v slovenski družbi splošno sprejet. Namenjen je otrokom in starejšim, da bi v tem tednu s še večjo pozornostjo in intenzivnostjo obravnavali vsa vprašanja, povezana s položajem otroka v družbi in uresničevanjem otrokovih pravic, zagotovljenih s Konvencijo o otrokovih pravicah, drugih mednarodnih aktih, slovenski ustavi in zakonodaji. Vsako leto ZPMS sprejme Poslanico ob Tednu otroka, s katero javnost posebej opozori na določena vprašanja, povezana s položajem otrok v Sloveniji in v svetu ter opozori na probleme, na katere opozarjajo mladi na otroških parlamentih, preko telefona za otroke in v prostih, sproščenih pogovorih..

V občini Metlika poteka Teden otroka kar ves mesec oktober, ko se zvrstijo različni dogodki in prireditve, namenjene šolarjem in predšolskim otrokom pa tudi odraslim. Za začetek Tedna otroka mladi vsako leto napišejo na lističe svoje želje, povezane z izbrano temo in jih skupaj s pisanimi baloni ob kulturnem programu pošljejo pod nebo. Teden se navadno zaključi s prometnim kvizom, ki ga organiziramo za učence 5. oziroma 6. razredov osnovne šole.
V Tednu otroka se začenjajo tudi priprave na OTROŠKI PARLAMENT

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblika demokratičnega dialoga se parlamenti izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu, ki se praviloma izvaja v veliki dvorani Državnega zbora. Tu izberejo predstavniki iz posameznih regij vsakoletno temo otroškega parlamenta za naslednje leto.
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost šolskih vodstev, lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki naj bi prisluhnili njihovim pobudam.
Društvo prijateljev mladine organizira vsako leto občinski otroški parlament in zadnja leta koordinira tudi delo otroških parlamentov v dolenjski regiji, kjer izbrani učenci iz posameznih občin oblikujejo delegacijo, ki jih zastopa na nacionalnem otroškem parlamentu v Ljub ljani.

Dne 19.2. 2010 je v prostorih metliške mestne hiše potekal že 20-ti otroški parlament. Tokratna tema je bila STEREOTIPI, RASIZEM IN DISKRIMINACIJA. Kot gostja se je parlamenta udeležila tudi meltiška županja in poslanka državcnega zbora Renata Brunskole.

6. in 7. oktobra so Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Varuh človekovih pravic RS in Državni zbor RS, organizirali Mednarodno konferenco, ki je bila posvečena otrokovim pravicam in zaščiti pred nasiljem. Častni pokrovitelj te konference je bil predsednik RS, Danilo Türk. Namen konference je bil:
- senzibilizacija slovenske javnosti na temo pravic otrok ter zlasti pravice do zaščite pred nasiljem v okviru predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope
- podpora prizadevanjem slovenskih in mednarodnih akterjev za varstvo otrokovih pravic
- seznanjanje slovenske javnosti z dejavnostmi Sveta Evropa v podporo spoštovanju otrokovih pravi
- počastitev praznovanja ob 20. obletnici Konvencije OZN o pravicah otrok v letu 2009, ki je v okviru OZN leto učenja za človekove pravice
- ter seznanjanje mednarodne strokovne javnosti s spodbujanjem otrokovih pravic v Sloveniji.
z Aljažem Kastelicem, županom novomeške otroške vlade sva z velikim veseljem sprejela povabilo gospe Vladke Škof, ki je tudi koordinatorica otroških parlamentov za Dolenjsko in se z njo udeležila mednarodne konference v dvorani Državnega zbora v Ljubljani.

Najprej sta nas s svojimi pozdravi počastila dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS in predsednik RS, dr. Danilo Türk. Nato smo bili seznanjeni z aktivnostmi na področju otrokovih pravic in zaščite pred nasiljem v različnih krajih Slovenije. Pri tej temi smo na oder stopili tudi mi otroci. Častnim udeležencem smo podelili klobuke z željami in mislimi otrok, ki so jih izdelali otroci v delavnicah. Klobukov so bili zelo veseli.
Nato sta Nina Kolovic in Ana Kure, učenki OŠ Bičevje predstavili projekt , ki ga izvajajo na njihovi šoli Soustvarjajmo nenasilno okolje. Povedali sta nam, da so se med igrami, ki jih projekt vključuje bolje spoznali in začeli dosti bolj komunicirati tudi s tistimi, s katerimi prej niso.
Veronika Hovnik in dijaka šolskega centra Slovenj Gradec so nam predstavili projekt Z roko v roki – medgeneracijsko sožitje. Tudi oni so rekli, da je na tak način možno odpraviti nekakšen odpor proti starejšim generacijam.
Sledila je predstavitev aktivnosti Sveta Evrope v državah članicah EU. Tukaj smo slišali nekaj o starševstvu in boju proti spolnemu nasilju.
Predstavljen je bil dostop do mehanizmov za zaščito pravic. Izvedeli smo nekaj več o aktivnostih RS v OZN in izkušenj dobre prakse glede dostopa otrok in mladoletnih do mehanizmov za zaščito njihovih pravic. Zaključna govora sta imela Tone Dolčič, namestnik varuhinje človekovih pravic in Thomas Hammarberg, komisar za človekove pravice Sveta Evrope.
Na koncu sta nas pozdravila še Miha Murn, predsednik 19. nacionalnega otroškega parlamenta, ki sva se ga letos marca udeležila tudi midva z Aljažem in drugimi člani dolenjske delegacije ter Darja Lavtižar Bebler, vodja delegacije Državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope.
Na konferenci smo dobili veliko novih smernic, ciljev in veliko izkušenj. Malo pa nas je motilo, ker je bilo z nami v Državnem zboru premalo otrok, saj je to le bila konferenca o otrokovih pravicah.

Fotografija, Vladka Škof in Petra Zega

Valentina Rajakovič, učenka 9.r. OŠ Metlika

<>

EX TEMPORE MLADIH LIKOVNIKOV BELE KRAJINE
Ex tempore se je rodil 1982. leta v Metliki, ko smo se v odboru pri Občinski kulturni skupnosti odločili, da bomo ob drugi 7-dnevni slikarski koloniji akademskih slikarjev povabili k sodelovanju tudi mlade likovnike z osnovnih šol Bele krajine in to je bil naš prvi Ex tempore mladih likovnikov Bele krajine.

Prireditev se seli po Beli krajini iz kraja v kraj in tako tudi skrb za organizacijo, po dogovoru med Občinskima zvezama prijateljev mladine Metlike in Črnomelj, prehaja iz ene občine v drugo in v zadnjem času tudi v občino Semič.
Iz leta v leto se povečuje število sodelujočih šol, mentorjev, učencev in dijakov, ki z veseljem prihajajo, ustvarjajo in se družijo. Z leti raste kakovost in širi se obseg te naše, danes že tradicionalne, skupne belokranjske prireditve. Na njo se radi vračajo nekateri nadarjeni srednješolci in, ko je organizator Društvo prijateljev mladine Metlika, se nam pridružijo vrstniki iz pobratenih občin Ronchi (Italija), Wagna (Avstrija) in Ozalj iz Hrvaške, kar daje ex temporu tudi mednarodni pomen. <>

VESELA ŠOLA
Vesela šola je projekt, ki se v slovenskem šolskem prostoru razvija že skoraj 40 let. V svoj program uvršča predvsem tiste teme, o katerih učenci od 3. do 9. razreda osnovne šole vedo malo ali nič. Vesela šola namenja izbrane in prilagojene vsebine tudi za učence s prilagojenim učnim programom. Veselošolske teme so med šolskim letom predstavljene v posebni prilogi revij Pil in Pil PLUS.

Določi jih uredništvo v sodelovanju z učitelji mentorji, s strokovnjaki posameznih strok in seveda z veselošolci. Veselošolska besedila napišejo strokovnjaki za posamezna tematska področja, bodisi z inštitutov ali univerze pa tudi profesorji in učitelji srednjih in osnovnih šol.
Društvo prijateljev mladine Metlika ima pri tem spodbujevalno vlogo, saj sodeluje s šolami le v republiškem tekmovanju in nagradi vse učence, ki se s svojimi rezultati uspejo vključiti vanj. <>

VESELI DECEMBER
Društvo prijateljev mladine Metlika s svojimi prostovoljci vsako leto v sodelovanju z Otroškim vrtcem, osnovnimi in Srednjo šolo Metlika ter z Ljudsko knjižnico Metlika pripravi za predšolske otroke, šolarje in njihove starše pester, zabaven in zanimiv program, ki poteka v občini ves mesec december. Največ prireditev oziroma dogodkov je v Metliki. Izvajamo jih tudi v Suhorju, Radovici, Gradcu in Podzemlju. Nekatere so v dopoldanskem času, da si jih lahko ogledajo tudi učenci vozači.
Društvo prijateljev mladine s pomočjo sponzorjev in donatorjev obdari vse predšolske otroke (od 1. leta starosti do vstopa v šolo) z enotnimi darili in tudi za vse šolarje pripravi simbolična darila. <>

ZELENI NAHRBTNIK
Je gibanje s področja okoljske vzgoje, koristno in zanimivo dopolnilo k rednemu vzgojnemu programu naših vrtcev, ki ga organiziramo v okviru projekta Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana . V njem aktivno sodelujejo vsi belokranjski vrtci. Ponekod so uspešno pomagali pri izvajanju nalog zunanji sodelavci in starši.
Zeleni nahrbtnik in v njem Zmajček Jurček potuje iz vrtca v vrtec in v vsakem ostane približno en teden. Otroci z zmajčkom Jurčkom izvedejo nalogo, ki so jo prejeli od svojih vrstnikov in sestavijo nalogo za otroke v naslednjem vrtcu.
Tako opravijo pomembne naloge za ohranjanje čistega okolja in ne da bi se tega posebej zavedalli, se na igriv način veliko koristnega naučijo. Še posebej so pomembna srečanja in druženja med otroki sosednjih vrtcev in sodelovanje med vzgojiteljicami posameznih vrtcev. Celoten projekt, eden izmed redkih, povezuje vse vrtce v Beli krajini in prispeva k njeni celostni podobi.

<>

IZMENJAVA OTROK
DPM Metlika je organizator programa izmenjave otrok iz treh občin Ronchi, Wagna in Metlika, ki so pobratene že od leta 1968 (z občino Ronchi) oziroma 1970 (z oblino Wagna). Vsako leto je gostitelj ena izmed občin. V letu 2008 je bila gostiteljica občina Metlika.
Družine se same javijo za sodelovanje v izmenjavi. Tista, ki otroka pošlje na letovanje v eno ali obe od pobratenih občin, potem tudi sprejme za osem dni enega ali dva vrstnika v svoj dom. Ta oblika pomeni izjemen prispevek k utrjevanju prijateljstva med tremi občinami in državami.
Program, ki se ga udeležujejo tudi otroci iz družin, gostiteljic je pripravljen tako, da spoznavajo kraj, občino, širšo okolico in letos celo naše glavno mesto, Ljubljano. Poleg tega so na voljo rekreativne dejavnosti, delavnice, kulturne dejavnosti in zabava. V enem tednu se naučijo komunicirati med seboj in na zaključnem večeru se predstavijo vsak v svojem jeziku in vsi v vseh treh. <>


Društvo prijateljev mladine Metlika med drugim skrbi tudi za ohranjanje kulturne dediščine in običajev, zato vsako leto organizira otroško pustno povorko, rajanje in zabavo z bogatim srečelovom v Metliki in otroško maškarado v Gradcu za najmlajše z nagradami za najlepše maske.
Pred povorko vsako leto pripravimo tudi delavnico za poslikavo obraza, ki popestri dogajanje. Zadnja leta izberemo in nagradimo najizvirnejše skupinske maske.

PUSTOVANJE
Tudi letos je Društvo prijateljev mladine Metlika organiziralo že tradicionalno otroško pustno rajanje v Gradcu ter delavnico za poslikavo obraza in pustno povorko z rajanjem ter bogatim srečelovom na pustno nedeljo v Metliki. Veliko mladih maškar se je trudilo pregnati zimo ob pomoči številnih prostovoljcev in prijateljev mladih in seveda naših nepogrešljivih darovalcev dobitkov za srečelov. Zato se prisrčno zahvaljujemo:

Za pomoč pri pripravah in izvedbi prireditve:

prostovoljcem, članom, prijateljem mladih in mladim članom Društva prijateljev mladine Metlika, odboru DPM in KUD iz Gradca, CGP Novo mesto in njihovi enoti Črnomelj, Ministrstvu za promet in zveze, Upravni enoti in Upravnemu odboru TPC Metlika, Policijski postaji, Komunali Metlika, Gasilskemu društvu Metlika, Zdravstvenemu domu Metlika, Metliški mestni godbi, Občini Metlika in gospe županji ter poslanki DZ RS, Andreji Drakulič Veselič in srednješolkam, Mihi Veseliču in drugim pa jih nismo posebej imenovali.

Posebna zahvala darovalcem dobitkov za srečelov:

Bar Liber Sonja Kapušin Metlika, Belokranjski muzej Metlika, Bencinski servis Herak in Bencinski servis Stankovič Metlika, Beti Metlika, Bruma Mitja Brunskole Hrast, Borut Omerzel Ljubljana, Butik Anita Metlika, Cvetličarna Brinc Tončka Metlika, Cvetličarna Flamingo Metlika, Cvetličarna Šikonja Dolnja Lokvica, Čebelarstvo Guštin Drašiči, Darja Predovič Zavesa Bereča vas, Dolenjske pekarne Črnomelj, Dolenjske lekarne Metlika, Dom počitka Metlika, Društvo bralna značka Slovenije - ZPMS Ljubljana, Društvo prijateljev mladine Metlika, Družina Vajda Metlika, Fizioterapija Mužar Metlika, Foto Asja Metlika, Fizerski salon Ivanka Bučan, Frizerski salon Irena Podzemelj, Frizerski salon Milka Metlika, Frizerski salon Predovič Hrast, Frizerski salon Klavdija Malatestenič Metlika, Frizerski salon Maja Suhor, Frizerski salon Polona Črnomelj, Gostilna Budački Metlika, Gostilna Peter Badovinac Jugorje, Gostilna Veselič Podzemelj, Gostinstvo Jadranka Sodec Metlika, GTM hotel Metlika, Gostinstvo Bračika Metlika, Janez Ambrožič Bereča vas, Jožica Damjanovič Bereča vas, Kmetijska zadruga Metlika, Kolpa d.o.o. Metlika , Komet d.d. Metlika, Konfekcija Julija Metlika, Konfekcija Pletisa Metlika, Konfekcija Evroton Podzemelj, Konfekcija Grateks Gradac, Konvez Malič Metlika, Konfekcija Vesna Slamna vas, Krožek kvačkanja Suhor, Ljudska knjižnica Metlika, Don don d.o.o.Metlika, Marica Radkovič Dolnji Suhor, Mežme d.o.o Metlika, Milan Kremesec Metlika, Mladinska knjiga - prodaja Amalija Horvat, Mlinarstvo Plut Drašiči, Mojca Mežnaršič Metlika, Nova ljubljanska banka Novo mesto, Osnovna šola Metlika, Otroški vrtec Metlika, Otroški vrtec Črnomelj, Partner d.o.o.Metlika, Petrol Ljubljana, , Podjetje Vapas d.o.o Otočec, Podjetje Didacta Ljubljana, Podjetje Status Metlika, Podjetje Pletix Kamanje, Podjetje Sava good year Kranj, Poslovni sistem Mercator Ljubljana, SKB banka enota Metlika, Slaščičarna Murn Metlika, Slikopleskarstvo Mitja Černič Križevska vas, Sonja Omerzel Metlika, Slava Mavrič Celje, Steklarstvo Miro Kastelic Metlika, Steklarstvo Kramarič Rosalnice, STP-5 Popovič Metlika, Suzana Radkovič in Tončka Radkovič Bereča vas, Šiviljstvo in butik Barbi Metlika, Terca Šentrupert enota Metlika, TIM bar Kopinič Metlika, Tiskarna Kapušin Krasinec, Tovarna Krka kozmetika Novo mesto, TPV Suhor-Bereča vas, Trgovina Baby dom Metlika, Trgovina DM Metlika, Trgovina Irena Podzemelj, Trgovina Klemen Metlika, Trgovina Mercator Hura diskont Metlika, Trgovina Travel free Metlika, Trgovina Trgoavto Metlika, Trgovina TUŠ Metlika, Turistično društvo Vigred Metlika, Vladka Škof Metlika, Založba Rokus Klett d.o.o. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga Ljubljana, Zavarovalnica Tilia Novo mesto, Zavarovalnica Triglav enota Metlika, Zveza prijateljev mladine Slovenije Ljubljana,

Velika hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri pripravi pustnih prireditev ali srečelova in vsem, ki ste se veselili z nami.. Želimo vam prijetne in sončne pomladne dneve.

Andreja in Vladka v imenu Komisije za pustovanje pri DPM Metlika

<>

OTROŠKA IGRIŠČA
Pri Društvu prijateljev mladine deluje komisija za otroška igrišča, ki spremlja in daje pobude za urejanje otroških igrišč v mestu in krajevnih skupnostih. To poteka postopoma, ker so v ta namen v občinskem proračunu namenjena vsako leto le skromna finančna sredstva.
Prvo odprto otroško igrišče smo uredili v Naselju Borisa Kidriča in ob dnevu zemlje na njem zasadili prve štiri breze.
Uspeli smo, da je občina uredila otroško igrišče na Borštku in pozneje še razsvetljavo na njem.
Za šolarje smo ob šolskem avtobusnem postajališču postavili parkovno mizo in štiri klopi. <>

 
  domov | kontakt | prijava | o avtorjih