DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA
Sedež društva: Partizanski trg 4, 8330 Metlika 

Telefon: +386 7 3060 360 
Mobilni tel.: 051 339 559 

E-pošta: dprm.metlika@gmail.com
Spletna stran: www.dpm-metlika.si 

Davčna številka: 61144550 
TRR: 02994-0253400140
 
  Namen

in TEMELJNI CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

Namen in temeljni cilji delovanja društva:
• dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin
• zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentov, ki zadevajo otroka, mladostnika in družino
• humanitarna pomoč otrokom in njihovim družinam
• razvijanje vrednot prostovoljnega dela
• negovanje prijaznih medčloveških odnosov

Temeljna načela delovanja društva:
• ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe spoštovanje vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin
• prostovoljno delo
• neprofitnost
• strpnost do drugačnih
• odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami
• nestrankarsko delovanje


 
 
Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur. list Republike Slovenije, št. 64/2011) je občni zbor DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE METLIKA na svoji seji dne 10. 6. 2013 sprejel spremembe Statuta tako, da je sprejet v prečiščenem besedilu naslednji
 
 
STATUT
DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
METLIKA
 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE
 
1. člen
 
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA (v nadaljevanju DPM) je prostovoljno, samostojno, nevladno, dobrodelno, humanitarno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin.
 
2. člen
 
Društvo je nevladno, samostojno, prostovoljno, dobrodelno, nepridobitno, humanitarno, ki deluje v javnem interesu in humanitarno na socialnem področju za celotno območje občine Metlika.
 
3. člen
 
Ime društva je: DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA. Skrajšano ime (kratica) je DPM Metlika. Sedež društva je v Metliki, Cesta bratstva in enotnosti 23.
 
4. člen
 
Društvo ima svoj žig, ki je pravokotne oblike, v razmerju 2:1, in sicer 3,6 cm krat 1,8 cm. Na levem robu žiga je logotip ZPMS v dveh vrsticah z nagnjenimi črkami. V desnem delu žiga je izpisano ime društva.
                      
5. člen
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik/predsednica društva, v odsotnosti predsednika/predsednice pa podpredsednik/podpredsednica. Predsednik/predsednica je odgovoren za zakonito delo društva.
 
6. člen
 
Društvo je član ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE (v nadaljevanju ZPMS).
Članstvo pridobi po postopku, ki je določen v temeljnem aktu ZPMS.
Društvo se lahko poveže v zvezo s sorodnimi društvi v Republiki Sloveniji, katerih namen je delovanje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin.
Društvo lahko samostojno ali preko ZPMS sodeluje s sorodnimi zamejskimi, zdomskimi in mednarodnimi organizacijami z enakimi ali podobnimi cilji. O vključitvi v mednarodne organizacije
odloča izvršni odbor društva.
 
 
 
II. NAMEN, TEMELJNI CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
 
7. člen
 
Namen in temeljni cilji delovanja društva:
dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin,
-  zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentov, ki zadevajo otroka, mladostnika in družino,
-  humanitarna pomoč otrokom in njihovim družinam,
-  razvijanje vrednot prostovoljnega dela,
-  negovanje prijaznih medčloveških odnosov.
 
8. člen
 
Društvo uresničuje svoj namen in temeljne cilje z naslednjimi nalogami:
-  uveljavljanje, zaščita in zastopanje otrokovih pravic, pravic staršev in družine,
-  spodbujanje zdravega življenja in varnega okolja ter humanih medčloveških odnosov,
-  organiziranje in nudenje humanitarne pomoči otrokom, mladostnikom in njihovim družinam,
-  razgovori in svetovanja posameznikom in družinam v stiski,
-  nudenje telefonskih nasvetov in informacij otrokom in mladostnikom v Nacionalni mreži telefona otrok in mladostnikov (TOM),
-  zagotavljanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družin,
-  zagotavljanje možnosti predstavitve interesov, potreb in stališč otrok in mladostnikov na lokalnih, občinskih in nacionalnih otroških parlamentih ter njihovo zastopanje,
-  zagotavljane pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok in mladostnikov,
-  dvig bralne kulture otrok in mladostnikov,
-  razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela otrok,
-  zagotavljanje pogojev za potovanja, letovanja, zimovanja otrok in mladostnikov ter njihovega druženja z otroki in mladostniki iz drugih držav,
-  izdajanje informativnih gradiv, zbornikov, publikacij in knjig, skladno z veljavnimi predpisi,
-  izobraževanje članov za delo v organizaciji, staršev, mentorjev in animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino.
 
III. ČLANSTVO
 
9. člen
 
Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.
 
Redni član
Redni član društva lahko postane vsak, ki izrazi željo postati član društva in v ta namen podpiše pristopno izjavo, da želi postati član društva, da sprejema določila Statuta, se zavezuje, da se bo ravnal po njem in plačal članarino. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuji državljan.
 
Častni član
Častni član društva je lahko fizična ali pravna oseba. Naziv častni član podeljuje občni zbor na predlog članov društva ali organov društva. Častni člani imajo pravico biti prisotni na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja, če niso tudi redni člani društva.
 
10. člen
 
Članstvo v društvu preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem, z izključitvijo, s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v 2 zaporednih letih.
Člana se iz društva izključi:
- če grobo krši določila tega Statuta in sklepe organov društva,
- če s svojim ravnanjem povzroči društvu materialno škodo ali prizadene ugled društva,
- če je storil kaznivo dejanje – po pravnomočnem sklepu pristojnega sodišča.
 
Pobudo za izključitev lahko poda častnemu razsodišču vsak član ali organ društva. Sklep o
izključitvi člana sprejme častno razsodišče.
Član, ki mu je izrečen ukrep izključitve, ima pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 30 dni od prejema pisnega sklepa na občni zbor društva. Sklep občnega zbora je dokončen.
 
11. člen
 
Pravice in dolžnosti članov:
Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva, zvez in ZPMS,
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, zvez in ZPMS,
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem ter njegovim finančnim in materialnim poslovanjem.
Posebne pravice mladoletnih članov:
- člani, ki so učenci, dijaki ali študentje, so oproščeni plačila članarine.
 
12. člen
 
Dolžnosti članov so:
-  da spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov društva, zvez in ZPMS,
-  da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva, zvez in ZPMS,
-  da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
-  da dajejo društvu, zvezi in ZPMS informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,
-  da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
-  da varujejo ugled društva.
 
13. člen
 
Društvo vodi register članov z naslednjimi podatki: priimek in ime, rojstni podatki, naslov stalnega prebivališča, poklic, delo, ki ga opravlja v društvu. Osebni podatki članov, vpisani v registru članstva, se uporabljajo le za potrebe delovanja društva.
 
14. člen
 
Član prejme od vpisu člansko izkaznico, ki je vodena pod zaporedno številko iz registra članstva.
 
 
IV. ORGANI DRUŠTVA
 
15. člen
Organi društva so:
-  občni zbor,
- izvršni odbor,
-  nadzorni odbor,
-  častno razsodišče.
 
OBČNI ZBOR
 
16. člen
 
Občni zbor je najvišji organ in ga sestavljajo vsi člani.
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto.
Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteva za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
 
17. člen
 
O sklepu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je na začetku prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov. Kadar občni zbor odloča o Statutu, je sklep veljavno sprejet, če zanj glasujeta dve tretjini prisotnih članov društva. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločajo za tajni način glasovanja.
Volitve organov so praviloma tajne.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.
 
18. člen
 
Pristojnosti občnega zbora društva:
-  sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljne in drug splošne akte društva,
-  sprejme sklep o uporabi znakov društva oziroma ZPMS,
-  sprejme sklep o uskladitvi temeljnega in drugih aktov z akti ZPMS,
-  odloča o višini članarine,
-  odloča o združevanju, vključevanju in sodelovanju z drugimi društvi,
-  sprejema programske usmeritve in poročila organov,
-  sprejema zaključni račun za preteklo obdobje in predvideni finančni načrt za prihodnje obdobje,
-  voli in razrešuje predsednika/predsednico društva,
-  voli in razrešuje podpredsednika/podpredsednico ,
-  voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
-  podeljuje naziv častnega člana in častnega predsednika,
-  odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora in častnega razsodišča,
-  odloča o nakupu ali prodaji nepremičnin, ki so v lasti društva oziroma pooblasti za to izvršni odbor,
-  odloča o prenehanju delovanja društva,
-  odloča o dnevnem redu zasedanja občnega zbora.

IZVRŠNI ODBOR
 
19. člen
 
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja oziroma se dogovori o opravljanju organizacijskih, strokovno-tehničnih in administrativnih del ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
 
Izvršni odbor sestavljajo:
-  predsednik/predsednica,
-  podpredsednik/podpredsednica,
-  tajnik/tajnica,
-  mentorji DPM iz šol in Otroškega vrtca,
-  predsedniki komisij,
-  predstavniki odborov za posamezne krajevne skupnosti.
Izvršni odbor se sestane po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.
Mandatna doba članov izvršnega odbora je 2 leti z možnostjo ponovitve.
 
20. člen
 
Naloge izvršnega odbora:
-  sklicuje občni zbor,
-  pripravlja predlog programa dela društva,
-  pripravlja predloge aktov društva,
-  pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa,
-  izvaja naloge iz letnega programa dela društva in spremlja njegovo uresničevanje,
-  imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa društva ter predsednike/predsednice le-teh,
-  skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
-  skrbi za tehnično-administrativno vodenje društva,
-  upravlja s premoženjem društva,
-  upravlja s premičnim premoženjem društva,
-  odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja društva,
-  imenuje predstavnike za sodelovanje na občinski, državni in mednarodni ravni,
-  oblikuje in sprejema predloge za priznanja in nagrade društva,
-  evidentira kandidate za funkcionarje in organe DPM Metlika in ZPMS,
-  imenuje delegate za skupščino ZPMS,
-  predsedniku/predsednici ZPMS posreduje vse statusne podatke o društvu, podatke iz registra članov društva; predsedniku ZPMS, po potrebi posreduje poročila o delu in finančnem poslovanju za preteklo leto, posreduje program dela in finančni program za prihodnje leto.
 
21. člen
 
Izvršni odbor lahko imenuje delovna telesa in komisije, če je to potrebo za nemoteno izvedbo programa ali izvedbo projektov, ki se oblikujejo zaradi potreb v organizaciji ali v družbi. Naloge in predsednike/predsednice teh komisij določi izvršni odbor društva.
 
22. člen
 
Izvršni odbor zaseda po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Sejo skliče predsednik/predsednica izvršnega odbora, v njegovi/njeni odsotnosti pa podpredsednik/podpredsednica. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov.
Sklepe sprejme z večino glasov navzočih članov. Samo v nujnih primerih se lahko skliče korespondenčna seja izvršnega odbora ali pridobi telefonsko soglasje članov za posamezni sklep.
Za sklep in soglasje veljajo ista pravila kot za redno sejo.
 
23. člen
 
Izvršni odbor razpiše za vse organe evidentiranje kandidatk/kandidatov 30 dni pred iztekom mandata. Postopek evidentiranja in kandidiranja vodi komisija za organizacijska in kadrovska vprašanja, ki jo imenuje izvršni odbor. Komisija opravlja tudi strokovna dela v zvezi s pripravo kandidatnih list. Komisija predlaga izvršnemu odboru kandidatne liste in ta jih posreduje v sprejem občnemu zboru.
 
PREDSEDNIK/PREDSEDNICA
 
24. člen
 
Predsednik/predsednica društva je zakoniti zastopnik društva in opravlja zlasti naslednje naloge:
-  predseduje izvršnemu odboru društva,
predstavlja organizacijo v javnosti, doma in tujini,
-  sklicuje izvršni odbor; odgovoren/odgovorna je za pripravo letnih, vsebinskih in finančnih poročil društva,
-  je odgovoren/odgovorna: za uresničevanje sprejetega programa društva, je odredbodajalec/odredbodajalka in izvršilec/izvrševalka za vse finančno materialne posle društva, opravlja druge naloge na osnovi pooblastil občnega zbora in organov ter Statuta društva.
Za svoje delo je odgovoren/odgovorna občnemu zboru društva.
Predsednika/predsednico voli in razrešuje občni zbor društva. Mandat predsednika/predsednice je 2 leti, z možnostjo ponovitve.
 
24. a člen
 
Častni predsednik/predsednica
Društvo lahko za posebne zasluge na področju vodenja in delovanja društva dodeli naziv častni predsednik/predsednica društva. Sklep o dodelitvi naziva častni predsednik/predsednica društva sprejme občni zbor z večino glasov prisotnih članov.
Častni predsednik/predsednica je lahko prisoten na sejah društva ter lahko podaja pobude, predloge in svoje mnenje od delu društva. Častni predsednik/predsednica nima pravice odločanja, če ni član organov društva.
 
 
PODPREDSEDNIK/PODPREDSEDNICA
 
25. člen
 
Društvo ima podpredsednika/podpredsednico, ki nadomešča predsednika/predsednico v njegovi/njeni odsotnosti. Podpredsednika/podpredsednico voli in razrešuje občni zbor društva. Mandat podpredsednika/podpredsednice je 2 leti , z možnostjo ponovitve.
 
 
TAJNIK/TAJNICA
 
26. člen
 
Tajnik/tajnica društva opravlja naloge kot delavec/delavka na podlagi delavnopravne zakonodaje.
Usklajuje in povezuje delovanje organov društva, skrbi za pretok informacij. Opravlja organizacijske, tehnične, administrativne in druge naloge, vezane za izpolnitev pogojev za nemoteno delovanje društva in njegovih organov, lahko vodi posamezne akcije oziroma opravlja druge naloge po nalogu predsednika/predsednice društva.
 
 
NADZORNI ODBOR
 
27. člen
 
Nadzorni odbor društva spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva, izvajanje programa in zakonitost finančnega in materialnega poslovanja. O svojem delu poroča občnemu zboru enkrat letno. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Nadzorni odbor izvoli občni zbor izmed svojih članov za dobo dveh let z možnostjo ponovitve. Nadzorni odbor šteje 3 člane in njihove namestnike. Vodi ga predsednik/predsednica in ga sklicuje po potrebi, vsaj enkrat letno. Seje so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov, sklepi so veljavni, če zanje glasuje več kot polovica članov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov društva, lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
 
 
ČASTNO RAZSODIŠČE
 
28. člen
 
Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo 2 let z možnostjo ponovitve. Sestavljajo ga 3 člani in 2 namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi in na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Častno razsodišče vodi postopek in izreka sankcije članom in funkcionarjem društva v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.
 
29. člen
 
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
- kršitve določb tega Statuta in Statuta ZPMS,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij,
- neizvrševanje sklepov organov društva in ZPMS,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva in ZPMS.
 
30. člen
 
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče, so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
O pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča dokončno odloča občni zbor.
 
 
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
 
31. člen
 
Viri finančnih sredstev društva za izvajanje dejavnosti so proračunska sredstva občine, članarina, javna sredstva, sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov, natečajev ministrstev, državnih organov, fundacij in drugih, darila, volila, prispevki posameznikov, sponzorjev in donatorjev ter drugi viri. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.
 
32. člen
 
Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so njegova last in so kot take vpisane v inventarno knjigo. Vse nepremičnine morajo biti vpisane v zemljiško knjigo in kataster občine, v kateri se nepremičnina nahaja. Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična. Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
 
33. člen
 
O uporabi materialnih in finančnih sredstev društva odločajo občni zbor, izvršni zbor in pooblaščeni funkcionarji društva. Finančno materialno poslovanje društva mora potekati v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva. Društvo ima svoj poslovni račun pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet (NLB). Podatke o poslovanju lahko dobijo vsi člani društva, pristojni organi in organi družbene kontrole. Poslovanje je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva ob prisotnosti odgovorne osebe. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev se lahko društvo dogovori in pooblasti finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
 
34. člen
 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik/podpredsednica, tajnik/tajnica, oziroma pooblaščeni člani društva.
 
 
VI. PRIZNANJA IN NAGRADE
 
35. člen
 
V skladu s pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad, ki ga sprejme občni zbor društva, podeljuje društvo svojim članom društveno priznanje. Skupščini ZPMS lahko posreduje predloge za podelitev zlate značke in drugih priznanj.
 
 
VII: JAVNOST DELOVANJA
 
36. člen
 
Delovanje društva je javno, za kar je odgovoren predsednik/predsednica društva. Javnost delovanja se zagotavlja:
- s pravico vpogleda članov v zapisnik organa društva, preko oglasne deske in informativnega materiala društva,
- z javnostjo sej organov, organiziranjem okroglih miz, tiskovnih konferenc ipd., preko javnih medijev.
 
 
 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
37. člen
 
Društvo preneha obstajati:
- po samem zakonu,
- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,
- s pripojitvijo k drugim društvom,
- s spojitvijo z drugimi društvi.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. V primeru prenehanja delovanja društva preide njegovo premoženje na Občino Metlika.
Vsi akti društva, žig in celostna podoba so usklajeni s spremembami in dopolnitvami Statuta ZPMS in z zakonom o društvih.
 
38. člen
 
Statut je sprejel občni zbor društva in se uporablja od dneva sprejema, veljati pa začne, ko pristojni organ Upravne enote ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.
 
Z dnem pričetka veljavnosti tega Statuta preneha veljati Statut Društva prijateljev mladine Metlika z dne 16. 4. 2010.
 
 
 
V Metliki, 10. 6. 2013
 
Predsednica Društva prijateljev mladine Metlika
Alenka Muc
 
 
  domov | kontakt | prijava | o avtorjih